Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Matične zadeve /

Matične zadeve

Sklenitev zakonske zveze

Za sklenitev zakonske zveze v Švici slovenski državljani potrebujejo potrdilo o samskem stanu. Vlogo za izdajo potrdila o samskem stanu oddajo na Veleposlaništvu RS v Bernu. Vlogi se predloži slovenski potni list ali slovensko osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.

Vpis sklenitve zakonske zveze v Švici ali Liechtensteinu v matični register v Sloveniji in morebitno spremembo priimka po sklenitvi zakonske zveze lahko uredite na Veleposlaništvu RS v Bernu. S seboj prinesite slovenski potni list (oz. slovensko osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije) in izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu oz. za Švico izpisek na obrazcu CIEC ("Auszug aus dem Eheregister", "Extrait de l'acte de mariage", "Estratto dell'atto del matrimonio"; običajna št. 3.80XXX/4 strani), ki mora biti overjen z žigom Apostille in preveden v slovenski jezik.
Opozarjamo, da matični urad v Švici ali Liechtensteinu Republike Slovenije ne obvešča o sklenitvah zakonskih zvez njenih državljanov, zato ste dolžni javiti vse civilnopravno relevante podatke (sklenitev zakonske zveze, spremembo priimka po sklenitvi zakonske zveze, razvezo zakonske zveze) pristojnemu veleposlaništvu ali pristojni upravni enoti v Sloveniji. 

 

Rojstvo otroka

Za priglasitev otroka v državljanstvo Republike Slovenije in vpis v matični register v Sloveniji mora biti vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije. Za ureditev vpisa se mora vlagatelj osebno oglasiti na veleposlaništvu ali na konzularnih urah v Zürichu. Predložiti mora slovenski potni list (oz. slovensko osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije), izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu oz. za Švico izpisek na obrazcu CIEC ("Auszug aus dem Geburtsregister", "Extrait de l'acte de naissance", "Estratto dell'atto di nascita"; običajna št. 1.80XXX/3 strani), ki mora biti overjen z žigom Apostille in preveden v slovenski jezik.

V primeru, da zakonska zveza staršev otroka še ni vpisana v matičnem registru v Sloveniji, je najprej treba urediti vpis poroke.

Razveza zakonske zveze

Švicarska sodišča slovenskih organov ne obveščajo o razvezah zakonskih zvez slovenskih državljanov, ki živijo v Švici. Zato ste kot državljan Republike Slovenije slovenskim organom dolžni javiti tudi razvezo zakonske zveze. 

Za priznavanje razveze zakonske zveze se uporablja Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (UL RS, št. 56/99), v skladu s katerim  je potrebno original tuje razvezne sodbe in njen prevod osebno vložiti na pristojno okrožno sodišče v Sloveniji. V kolikor so bili v zakonski zvezi rojeni otroci, je potrebno predložiti celotno tujo pravnomočno razvezno sodbo in njen prevod. V nasprotnem primeru zadostuje del tuje pravnomočne sodbe in njen prevod. Po izdaji odločbe slovenskega sodišča o priznavanju tuje razvezne sodbe se ureja vpis razveze na pristojni upravni enoti v Sloveniji. 

Za spremembo priimka po razvezi zakonske zveze lahko zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, pri pristojnem organu v šestih mesecih po pravnomočnosti tuje sodne odločbe o razvezi poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal. V primeru zamujenega roka je potrebno podati vlogo za spremembo osebnega imena. O prošnji za spremembo osebnega imena odloča upravna enota. Postopek spremembe osebnega imena je bolj obširen, vlogi je treba priložiti tudi podatke iz kazenske evidence. Spremembo priimka oz. osebnega imena na splošno ureja Zakon o osebnem imenu (UL RS št. 20/2006).