Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Sprememba naslova bivališča /

Sprememba naslova bivališča

 

Nov Zakon o prijavi prebivališča

OBVESTILO SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM V ŠVICI IN KNEŽEVINI LIHTENŠTAJN

Slovenske državljane, ki stalno ali začasno bivajo v Švici in Kneževini Lihtenštajn, obveščamo, da se je 13. avgusta 2017 pričel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča.

Zakon kot stalno prebivališče opredeljuje naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Stalni naslov v tujini pa je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini.

POMEMBNO! Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v Sloveniji ALI stalni naslov v tujini, ne pa oba hkrati.

STALNI NASLOV V TUJINI:
Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Slovenije v tujini. Prijava stalnega naslova v tujini je na podlagi elektronskega podpisa mogoča tudi prek portala e-uprava.

Stalni naslov v tujini mora prijaviti posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo.

Zakon določa tudi obveznost prijave vsake spremembe stalnega naslova v tujini in sicer v roku 15 dni od spremembe.

ZAČASNI NASLOV V TUJINI:
Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja Slovenije. Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini.

Pomembna novost je, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

POMEMBNO! Vsi posamezniki, ki imajo prijavljen začasen odhod iz območja Slovenije, ki v prejšnjem zakonu ni bil časovno omejen in odjave, spremembe ali nove prijave ne bodo izvedli sami, jim bo to avtomatsko prenehalo štiri leta po uveljavitvi zakona, to je 13. avgusta 2020.

Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Slovenije v tujini.

Začasni naslov mora prijaviti državljan, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu pa posameznik lahko prijavi začasni naslov. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini v 15 dneh od spremembe.

Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo.

Slovenskim državljanom, ki stalno živijo v Švici in Kneževini Lihtenštajn in še niso spremenili svojega naslova stalnega prebivališča, svetujemo, da to storijo čim prej; bodisi na upravni enoti v Sloveniji ali na veleposlaništvu RS v Bernu.
Zakon o prijavi prebivališča ZPPreb (Uradni list RS št. 59/2006) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi bivališča ZPPreb-B (Uradni list RS št. 111/2007) določata, da je dolžnost posameznika, da prijavi stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja, odjavi stalno prebivališče, če se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, prijavi začasni odhod z območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri mesece ter prijavi in odjavi začasno prebivališče.

Stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja mora posameznik prijaviti pristojnemu organu v roku osmih dni, kadar se v nekem naselju stalno naseli ali spremeni naslov stanovanja,  odjaviti  pa v primeru, kadar se stalno odseli z območja Republike Slovenije.

Prijavo stalnega bivališča (sprememba naslova v Švici ali Liechtensteinu) in odjavo stalnega prebivališča (odjava bivališča v Sloveniji in prijava v Švici ali Liechtensteinu) lahko uredite na Veleposlaništvu RS v Bernu. Prav tako lahko na Veleposlaništvu podate izjavo o začasnem bivališču v tujini. Prijava oz. odjava stalnega ali začasnega bivališča je takse prosta.

 

Obrazci:

  • Če imate stalno bivališče prijavljeno na naslovu v Švici oz. Liechtensteinu in ste se preselili znotraj Švice oz. Liechtensteina, boste za prijavo novega naslova v Švici oz. Liechtensteinu izpolnili obrazec "prijava stalnega prebivališča".

  • Če imate stalno bivališče prijavljeno na naslovu v Republiki Sloveniji in ga želite prijaviti na naslov v Švici oz. Liechtensteinu, boste za odjavo stalnega bivališča v Sloveniji in prijavo v Švici oz. Liechtensteinu izpolnili obrazec "odjava stalnega prebivališča".

  • Če želite prijaviti začasno bivališče v Švici oz. Liechtensteinu, boste izpolnili obrazec "izjava o začasnem prebivališču v tujini".

Zakon o evidenci volilne pravice določa, da se državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v tujini. V tej zvezi prosimo, da ob odjavi/prijavi bivališča izpolnete tudi obrazec "zahteva za vpis v evidenco volilne pravice".

Izpolnjena in podpisana obrazca je treba skupaj s fotokopijo slovenskega potnega lista dostaviti Veleposlaništvu RS v Bernu. Možna je tudi dostava po faksu (031-3124418) ali v skenirani obliki po elektronski pošti vbe(at)gov.si

Zelo pomembno!

Odjava stalnega prebivališča v RS ne zadostuje, da se fizični osebi prizna status nerezidenta v davčnem smislu! >>>

OBVESTILO ZAVEZANCEM ZA DAVEK OB ODHODU IZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Fizične osebe, ki ob odhodu iz Slovenije pri pristojni upravni enoti odjavijo stalno prebivališče v Sloveniji, so dolžne urediti svoj status tudi pri davčnem organu. Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji je treba davčnemu organu predložiti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili.
Na podlagi predložene vloge ter izkazanih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na rezidentski status fizične osebe, davčni organ izda odločbo o ugotovitvi rezidentskega statusa. Fizična oseba, ki pridobi odločbo davčnega organa, je dolžna izplačevalce dohodkov v Sloveniji obvestiti o ugotovljenem oziroma spremenjenem davčnem statusu in jim predložiti odločbo davčnega organa.

Fizična oseba lahko sproži postopek za ugotavljanje rezidentskega statusa tudi z izpolnitvijo ustreznega vprašalnika, objavljenega na spletni strani FURS, pod Obrazci - Zahtevki in obrazci v zvezi s statusom rezidentstva: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/#c98.

Vprašalnik rezidentskega statusa- Odhod v Tujino