Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Državljanstvo Republike Slovenije /

Državljanstvo Republike Slovenije

Naknadni vpis rojstva (oba starša sta slovenska državljana ob rojstvu otroka)

V tujini rojenega otroka, katerega oba starša sta slovenska državljana, je potrebno po rojstvu otroka vpisati v slovenske registre oziroma urediti  t.i. "naknadni vpis rojstva in evidentiranje državljanstva", kar lahko naredi eden od staršev osebno na veleposlaništvu (če starša nista poročena pa morata biti prisotna oba).

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo otroka mora biti osebni status staršev urejen, kar pomeni, da morajo biti podatki kot so poroka, prebivališče in sprememba imena zavedeni v slovenskih registrih.

 1. Ob naknadnem vpisu državljanstva je potrebno predložiti naslednje dokumente:
  Izpolnjen obrazec za naknadni vpis rojstva; podpisan s strani enega ali obeh staršev.
 2. Rojstni list otroka, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer se je otrok rodil, s pečatom Apostille. Po pridobitvi pečata Apostille se mora rojstni list tudi prevesti v slovenski jezik. Prevod zagotovi stranka sama.
 3. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča – obrazec
 4. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice - obrazec
 5. Izjava o izbiri imena za pravni promet mladoletnemu otroku - obrazec
 6. Potdilo o prijavi prebivališča za oba starša in otroka (Wohnsitzbescheinigung).
 7. Plačati konzularno takso v gotovini. Le-ta za priglasitev znaša 22 CHF.

V primeru, da starša otroka nista poročena je potrebno izpolniti še obrazec izjave o očetovstvu, v tem primeru se morata na veleposlaništvu zglasiti oba starša.

Ob vašem obisku na Veleposlaništvu lahko podate tudi vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka, ki pa jo potrdimo šele, ko upravna enota vpiše rojstvo otroka v matični register. Zahtevo za podajo vloge za potni list lahko najdete tukaj, za osebno izkaznico pa tukaj.

Priglasitev otroka do dopolnjenega 18. leta starosti (eden od staršev je slovenski državljan ob rojstvu otroka)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo RS.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo otroka mora biti osebni status staršev  urejen, kar pomeni, da morajo biti podatki kot so poroka, prebivališče in sprememba imena zavedeni v slovenskih registrih.

 1. Ob priglasitvi v državljanstvo je potrebno predložiti naslednje dokumente:
  Izpolnjen obrazec za priglasitev v državljanstvo; podpisan s strani starša, ki je slovenski državljan.
 2. Rojstni list otroka, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer se je otrok rodil, s pečatom Apostille. Po pridobitvi pečata Apostille se mora rojstni list tudi prevesti v slovenski jezik. Prevod zagotovi stranka sama.
 3. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča – obrazec
 4. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice – obrazec
 5. Izjava o izbiri imena za pravni promet mladoletnemu otroku  - obrazec
 6. Kopijo osebnega dokumenta drugega starša, ki ni slovenski državljan.
 7. Potdilo o prijavi prebivališča za oba starša in otroka (Wohnsitzbescheinigung)
 8. Plačilo konzularne takse za priglasitev rojstva v višini 22 CHF.

V primeru, da starša otroka nista poročena je potrebno izpolniti še obrazec izjave o očetovstvu. Na veleposlaništvu se morata osebno zglasiti oba starša.

Ob vašem obisku na Veleposlaništvu lahko podate tudi vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka, ki pa jo potrdimo šele, ko upravna enota vpiše rojstvo otroka v matični register. Zahtevo za podajo vloge za potni list lahko najdete tukaj, za osebno izkaznico pa tukaj.


Priglasitev odrasle osebe (med 18. in 36. letom starosti)
 
Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan in je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do izpolnjenega 36. leta starosti izjavi, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

 1. Izpolnjen obrazec priglasitev državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta.
 2. Rojstni list, najbolje v angleškem jeziku, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer ste se rodili, s pečatom Apostille. Po pridobitvi pečata Apostille se mora rojstni list tudi prevesti v slovenski jezik. Prevod zagotovi stranka sama.
 3. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča – obrazec
 4. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice - obrazec
 5. Po potrebi zahteve iz obrazca za priglasitev v državljanstvo
 6. Plačilo konzularne takse za priglasitev rojstva v višini 22 CHF.

Prosilec starejši od 36 let ne more biti več priglašen v slovensko državljanstvo. Lahko pa zaprosi za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – izredna naturalizacija.

 

Izredna naturalizacija oseb slovenskega porekla iz nacionalnih razlogov po 13. členu ZDRS-UPB2

Po 13. členu ZDRS-UPB2 z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.

Osebam iz 2. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06), to so zamejci, zdomci in izseljenci slovenskega porekla, ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih razlogov, ni treba izpolnjevati pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca, pogoja 4. točke, če niso zavezanci za plačilo davkov v Republiki Sloveniji, pa tudi ne pogoja iz 9. točke prvega odstavka 10. člena ZDRS-UPB2.

Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena ZDRS-UPB2 (UL RS št. 24/13) v 3. členu določa, da je izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov možna, če je prosilec slovenski izseljenec ali njegov potomec do 2. kolena v ravni vrsti, ki izkaže aktivno vez z Republiko Slovenijo oziroma aktivno večletno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali je bil odpuščen iz slovenskega državljanstva zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem v slovensko državljanstvo. Velja poudariti, da za pridobitev slovenskega državljanstva po tem postopku ne zadošča le to, da je oseba slovenskega porekla. Prosilec mora kot dokaz aktivne vezi z Republiko Slovenije predložiti ustrezno dokumentacijo (npr. potrdilo o aktivnem delovanju v društvu, potrdilo o obisku tečaja slovenščine, … itd.). Pristojni organ tudi pozitivno gleda na primere, ko prosilec aktivno obvlada slovenski jezik, čeprav znanje le-tega ni pogoj za pridobitev državljanstva.  

Prošnjo je možno vložiti na Veleposlaništvu RS v Bernu, kjer lahko dobite obrazce in dodatne informacije. Obrazci za vlogo za sprejem v državljanstvo RS po 13. členu ZDRS-UPB2 in navodila za izpolnjevanje so na voljo tudi pod sledečo povezavo: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=263.

Dvojno državljanstvo

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, ki je stopil v veljavo 25. 6. 1991, kot lex specialis dvojnega državljanstva izrecno ne prepoveduje. Hkrati pa velja poudariti, da nobena država ne sme posegati v suverenost druge države, zato tudi ne more svojim državljanom priznavati državljanstva druge države. Za tuje državljanstvo, kot razmerje med fizično osebo in tujo državo, je pristojna samo ta tuja država. Skladno s 1. členom Haaške konvencije iz leta 1930 o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo konflikte na področju državljanstva, pa je vsaka država suverena pri določanju državljanskega telesa. To pomeni, da ne sme nobena država posegati v notranjo ureditev državljanstva tuje države. Toleriranje dvojnega državljanstva zato pomeni le, da Slovenija ni predpisala avtomatične (ex lege) izgube slovenskega državljanstva v primerih, ko slovenski državljan pridobi državljanstvo tuje države. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije v 2. členu določa princip efektivnosti slovenskega državljanstva, kar pomeni, da se oseba, ki ima poleg slovenskega državljanstva tudi tuje, na teritoriju Republike Slovenije ne more sklicevati na tuje državljanstvo, ampak se mora podrejati slovenski jurisdikciji. To velja od trenutka prestopa državne meje do zapustitve slovenskega ozemlja.

Švicarska zakonodaja ne prepoveduje dvojnega državljanstva, medtem ko zakonodaja Kneževine Liechtenstein ne dovoljuje dvojnega državljanstva.

Prenehanje državljanstva Republike Slovenije

Prenehanje državljanstva Republike Slovenije ureja prav tako Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-UPB2, UL RS, št. 24/07 - UPB2 – uradno prečiščeno besedilo). Državljanstvo Republike Slovenije preneha z odpustom, z odrekom, z odvzemom ali po mednarodni pogodbi.

Vlogo za odpust iz državljanstva Republike Slovenije je možno vložiti pri Veleposlaništvu RS v Bernu ali pri pristojni upravni enoti v Sloveniji.

Državljan Republike Slovenije, ki živi  v tujini  in  je bil na prošnjo odpuščen iz slovenskega državljanstva, ima  kasneje možnost zaprositi za ponoven sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, če seveda izpolnjuje pogoje za ponoven sprejem.

Sprejem v državljanstvo Republike Slovenije zakonskega partnerja slovenskega državljana

Naturalizacijo oseb, ki so poročene s slovenskim državljanom, ureja tretji odstavek 12. člena ZDRS-UPB2. Pogoji so, da je oseba že najmanj 3 leta poročena s slovenskim državljanom in dejansko živi  v Sloveniji neprekinjeno vsaj 1 leto pred vložitvijo prošnje, ima urejen status tujca in izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.

Vlogo je možno vložiti na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

 

Koristne povezave:

Splošne informacije o naturalizaciji: http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/drzavljanstvo/