Veleposlaništvo RS Bern /Izredni dogodki - COVID 19 /

Informacije za popotnike

ŠVICA

Švica je s  6. julijem obvezno nošenje mask v javnem prometu.

Švica je za potnike iz določenih držav in območij s 6. julijem 2020 uvedla 10-dnevno karanteno. Seznam teh držav lahko preverite na spodnji povezavi. https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Švica je s 15.6.2020 odpravila omejitve glede vstopa oseb iz držav EU/EFTA in Združenega kraljevstva. Do tedaj bodo meje s Švico zaprte za vse razen švicarske državljane in osebe z veljavnim bivalnim dovoljenjem ter izjeme, ki jih je določil švicarski zvezni sekretariat za migracije:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z vstopom v Švico:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

Seznam odprtih švicarskih mejnih prehodov dostopen tu:

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html

Za osebe, ki potujejo v Švico ali se trenutno nahajajo v Švici, je odprta telefonska linija, ki sedaj deluje 24 ur na dan v štirih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina in italijanščina): +41 58 463 00 00.

Aktualne informacije v zvezi s Covid-19 v Švici so dostopne na spletnih straneh švicarskega zveznega urada za zdravje:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO

Vlada RS je 25.5.2020 izdala nov Odlok, s katerim je spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS.

Načeloma se za osebo, ki vstopa v SI in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu iz drugega odstavka tega člena, odredi karantena za obdobje 14 dni.

Ukrep karantene se ne izvaja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se izvaja postopoma. 

Zaenkrat so na seznamu držav, za katere se ukrep karantene ne izvaja, le osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Hrvaškem, Madžarskem in v Avstriji in ki ob vstopu v Republiko Slovenijo niso pozitivne na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Te osebe na meji dobijo navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. 

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega prostora lahko Vlada RS s sklepom spreminja seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v SI brez ukrepa karantene.

Osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.
 

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).
 

Tranzit čez ozemlje RS je dovoljen, razen za osebe, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja RS.

Zdravstvena služba bo še naprej občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Izjeme za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja (obveznost karantene ne velja):

•čezmejni dnevni oziroma tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
•oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
•oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;
•oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
•državljan EU ali druge države schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
•oseba z diplomatskim potnim listom;
•oseba, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
•pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
•državljan Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela;
•oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
•oseba, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
•oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
•oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v državi EU ali drugi državi schengenskega območja in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
•oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
•oseba, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
•oseba, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
•oseba, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije.

Vstop za osebe iz tretje države in izjeme
Osebi, ki prihaja iz tretje države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni. 
 

To ne velja za:
•osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba;
•osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca;
•osebe z diplomatskim potnim listom;
•osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
•pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog;
•osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
•osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
•osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.

Zadnja posodobitev: 5.6.2020